İlkokul Matematik Özel Ders

İlkokul eğitim öğretim hayatına başlamanın ve yeni bilgilerle tanışmanın ilk basamağıdır. Bu nedenle akademik olarak yanlış ya da eksik öğrenmelerin nokta atışıyla düzeltilmesi gereken en önemli basamaktır. Bu dönemde yapılan müdahaleler kaza anındaki bir kazazedeye yapılan ilk yardım gibidir. Psikolojik olarak da bu yaşlardaki başarısızlıklar çocuğun tüm yaşamında geri dönülmesi mümkün olmayan hasarlar bırakabilir. Çocuğun özgüveninin de gelişebilmesi için ilkokul döneminin başarılı geçmesi gerekir. Öğrenci için öğretmenin en önemli olduğu öğretim dönemi ilkokuldur. Öğretmenin herhangi bir olumsuz tavrı nedeniyle bazı dersleri sevmeyen ya da önyargı ile yaklaşan veya yine öğretmenin olumlu bir davranışı nedeniyle okula ve derse sıkı sıkıya bağlanan öğrenciler mevcuttur. Maalesef bazı öğrenciler bu konuda şanssız olabiliyorlar. Sınıfların kalabalıklığı, sınıfın fiziksel ortamının uygun olmayışı, öğretmenin mesleğini sevip sevmemesi hatta öğretmenin ve sınıf arkadaşlarının psikolojik durumları öğrencide eksik öğrenmelere ve başarısızlığa neden olmaktadır. Bunun gibi birçok sebep yüzünden özel ders ilkokul öğrencilerinin tüm hayatını etkileyebilecek bir konumda bulunmaktadır.

İlkokulda okuyan öğrenciler genellikle okul dersleriyle veya ödevleriyle ilgili yardıma ihtiyaç duymaktadır. Genellikle bu durumda anne babalar kendilerinin varsa büyük kardeşlerinin yardımının yeterli olduğu kanısındadır. Fakat yaşı küçük olan öğrencilerde öğretmen figürü çok önemli olduğu için çocuk karşısındakini ciddiye almayacak bazı zamanlarda dinlemeyecektir. Ya da ailelerin yoğun iş temposu, büyük kardeşlerin kendi çalışmaları yüzünden bu yardımlar eksik olmaktadır.  Ülkemizde her yıl değişen eğitim sistemi, sınav sitemlerini ailelerin takip etmeleri mümkün olmamaktadır. Yapılandırmacı eğitim modeline göre konuları anlatamamakta çocuğun öğrenmesini daha da zorlaştırmaktadır. Bazen yanlış öğrenilen bir şeyi değiştirmek sıfırdan öğretmekten daha zordur.

Bireysel farklılıkların okul ortamında dikkate alınamaması, özellikle kalabalık sınıflarda mümkün olmayacağı için bire bir eğitime ihtiyaç olacaktır. Özel dersle eksik alanların giderilmesi ve geliştirilmesi çoğunlukla mümkündür. Özel derse ilkokuldan başlamak çocuğun sonraki eğitim hayatına olumlu yansıyacaktır.

Manisa Özel Ders ekibi olarak Milli Eğitim Bakanlığının ders öğretim planlarına uygun olarak eğitim vermektedir.

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı; Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme ve Veri İşleme olmak üzere dört öğrenme alanından oluşmaktadır. Tüm öğrenme alanlarına her sınıf seviyesinde yer verilirken bazı alt öğrenme alanları belirli bir sınıftan sonra devreye girmektedir. Bu Öğretim Programı’nda yer alan öğrenme alanlarının ve alt öğrenme alanlarının içeriğini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

Sayılar ve İşlemler

Toplama ve çıkarma işlemleri, 1. sınıftan itibaren başlamaktadır. Her iki işlemin farklı anlamlarının modellerle ele alınması, aralarındaki ilişkinin belirtilmesi, toplama ve çıkarmanın temel özellikleri, stratejiler kullanılarak zihinden işlemler yapılması, Program’ın ana hedeflerindendir. Çarpma ve bölme işlemleri bakımından, 2. sınıftan itibaren, modeller yardımıyla farklı anlamların verilmesi önem taşımaktadır. Sınıf seviyesi ilerledikçe çarpma ve bölme arasındaki ilişki kademeli olarak ele alınmaktadır. Zihinden çarpma işlemi ve bölme işleminin pekiştirilmesi 3. sınıfta ele alınırken uzun bölme işlemi 4. sınıfa bırakılmaktadır. Kesirler alt öğrenme alanında 1. sınıfta bütün ve yarım kesirler ile ilgili farkındalık oluşturulmaktadır. 2. sınıfta bütün ve yarımın çeyrek ile ilişkisi verilmektedir. Bölme (gruplandırma, parçalama) işlemine girişin yapıldığı 3. sınıfta ise parça-bütün ilişkisi vurgulanarak kesire ait terimler tanıtılmaktadır. Ayrıca birim kesir kavramı ele alınarak pay ve payda arasındaki ilişki pekiştirilmektedir. 4. sınıfta basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanımlamaları ve kullanmaları öğrencilerden beklenmekte ve kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerine giriş yapılmaktadır. Paydaları eşit kesirler ile toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılması ve uygun problemlerin çözülmesi hedeflenmektedir.

Geometri

Uzamsal ilişkiler alt öğrenme alanında ise 1. sınıfta öğrencilerin yer ve yön bildiren ifadeleri günlük hayat durumları ile ilişkilendirerek kullanmaları beklenmektedir. 2. sınıfta bir doğru boyunca konum, yön ve hareketi tanımlamak için matematiksel dil kullanmaları ve çevrelerindeki simetrik şekilleri bulmaları hedeflenmiştir. 3. sınıfta kare, dikdörtgen gibi şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu fark etmeleri ve bir parçası verilen şekli yatay veya dikey simetri doğrusuna göre tamamlamaları beklenmektedir. 4. sınıfta simetrinin geometrik yapı ve modeller üzerinden açıklanması ve simetri doğrusunun çizilmesine yönelik kazanımlara yer verilmiştir. Ayrıca verilen bir şeklin doğruya göre simetriğinin çizilmesi hedeflenmiştir.

Ölçme

Öğretim Programı’nda 1. ve 2. sınıflarda uzunluk ölçme, paralarımız, zaman ölçme, tartma ve sıvı ölçme alt öğrenme alanlarına ait kazanımlar bulunurken 3. sınıfta ise bu alt başlıklara alan ölçme ve çevre ölçme alt öğrenme alanları eklenmektedir

Veri İşleme

1.sınıfta en çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okuma, 2. sınıfta verilen bir araştırma sorusu için veri toplama, veriyi tablo ve nesne grafiği ile temsil edip yorumlama, sıklık tablosu ve ağaç şeması hazırlama ve şekil grafiğini okuyabilme hedeflenmiştir. 3. sınıfta en çok üç veri grubuna sahip basit tabloları okuma, yorumlama ve tablodan elde ettiği veriyi düzenlemesi beklenmektedir. 4. sınıfta ise sütun grafiğini incelemeleri ve oluşturmaları hedeflenmektedir. Ayrıca elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanmaları ve ağaç şeması, sütun grafiği ile tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözüp kurmaları hedeflenmektedir.

1-4. SINIFLAR ÖĞRENME ALANLARININ SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI

SIRA

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANI

 

1

SAYILAR VE

 

İŞLEMLER

 

 

2

GEOMETRİ

 

 

3

ÖLÇME

 

 

4

VERİ İŞLEME

Veri Toplama ve Değerlendirme

 

SINIFLAR

 

1

2

3

4

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Kesirler

Kesirlerle İşlemler

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

+

Geometrik Cisimler ve Şekiller

Uzamsal İlişkiler

Geometrik Örüntüler

Geometride Temel Kavramlar

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

+

+

Uzunluk Ölçme

Çevre Ölçme

Alan Ölçme

Paralarımız

Zaman Ölçme

Tartma

Sıvı Ölçme

+

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 1.Sınıf Matematik Yıllık Planı için tıklayınız.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2.Sınıf Matematik Yıllık Planı için tıklayınız.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 3.Sınıf Matematik Yıllık Planı için tıklayınız.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 4.Sınıf Matematik Yıllık Planı için tıklayınız.

İlkokul özel ders, ilkokul matematik özel ders, Manisa matematik özel ders, 1.sınıf matematik özel ders, 2.sınıf matematik özel ders, 3.sınıf matematik özel ders, 4.sınıf matematik özel ders, 1.sınıf özel ders, 2.sınıf özel ders, 3.sınıf özel ders, 4.sınıf özel ders,